ویراستاری کتاب
 

ردیف

عنوان کتاب

شابک

محل نشر

نام ناشر

سال نشر

نویسندگان

1

اقتصاد مهندسی

0-44-2649-964-978

تهران

مرزفکر

1389

علی قربانی

2

زبان تخصصی مهندسی عمران و معماری

6-224-520-964-978

تهران

نشر آموزش کشاورزی

1389

علی قربانی، فرحبد محمدی


تاريخ بروز رساني : يكشنبه 30/11/90 ساعت 09:30